BVL

Verkeer/ BVL

 

Verkeersveiligheid is, zeker gezien het aantal jongeren dat zich dagelijks op weg van huis naar school begeeft, een belangrijk punt. Dagelijks lezen we berichten over ongevallen met jongeren in het verkeer. Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring is vaak de belangrijkste oorzaak.

 

Om basisscholen te helpen de aandacht voor verkeersveiligheid te stimuleren, is het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) actief. Dit is opgezet vanuit de provincie, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, gemeenten, politie en onderwijs.

 

Het Talent streeft ernaar om dit schooljaar het BVL te behalen. We willen dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van ons schoolbeleid. Er is extra aandacht voor de schoolomgeving en de wegen naar onze school moeten zo verkeersveilig mogelijk zijn. Verkeersouders en teamleden zijn betrokken bij de verkeerseducatie en veiligheid in en om de school.

 

De uitwerking van het BVL wordt zichtbaar door diverse activiteiten die in en rondom de school georganiseerd worden. Te denken valt aan:

  • BVL in schoolplan en schoolgids;
  • Jaarlijkse update activiteitenkalender BVL
  • Een BVL verkeerswerkgroep met daarin vertegenwoordiging van team en ouders.
  • Een goed geordend BVL-dossier
  • Samenwerking met lokale instanties (Gemeente, Politie, VVN)
  • Doorlopende leerlijn (methode)
  • Structureel aandacht in alle groepen aan verkeerseducatie.
  • Naast de verkeersmethode worden extra educatieve materialen ingezet.
  • De school neemt deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen van VVN.
  • De school organiseert voor één of meerdere leerjaren groeps-overstijgende verkeersprojecten die in de klas plaatsvinden.