Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 12.45 - 14.45 uur

De kinderen mogen om 08.25 uur na de eerste bel zelfstandig naar binnen. In de kleutergroep mogen de ouders iedere ochtend mee naar binnen om te werken met hun kind tijdens de spelinloop tot 8.45 uur. In de andere groepen hoeven te ouders niet meer mee naar binnen; het alleen naar binnen gaan bevordert de zelfstandigheid van de kinderen.

Als de school uit is worden de leerlingen door de leerkracht naar buiten gebracht. De kinderen mogen in principe niet alleen naar huis. 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gratis overblijven

Wij werken op school met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen de gelegenheid krijgen om gratis met de leerkracht over te blijven. De voordelen hiervan zijn dat we geen overblijfmoeders nodig hebben, de kinderen binnen hun eigen groep eten en drinken en de overgang tussen de ochtend en de middag soepel verloopt. Door de pauze van 45 minuten duurt de schooldag bij Het Talent maar tot 14.45 uur; de kinderen hebben dus nog voldoende tijd om thuis te ontspannen. Bij schooltijden ziet u de dagen waarop de kinderen overblijven.

Andere vormen van opvang

KPO Roosendaal werkt voor kinderopvang ook samen met Kober Kindercentra. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant. Zij bieden op meer dan 60 locaties ruimte aan kinderen van nul tot dertien jaar om samen te spelen en op te groeien. Voor u bieden ze de volgende mogelijkheden:

 • Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot 8.45 uur 
 • Naschoolse opvang vanaf 14.45 uur tot 18.00 uur
 • Woensdag 12.00 uur tot 18.00 uur
 • Vrije dagen 7.30 uur 18.00 uur

Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang gewoon door. Het kan wel zijn dat er dan een andere locatie geldt.  Wanneer u als ouder belangstelling heeft en/of u zich wilt aanmelden,  moet u dit zelf regelen. U neemt dan contact op met Kober kindercentra. Op hun website kunt  u diverse informatie vinden, ook de tarieven. Houd u er rekening mee dat u via de belasting nog een aardige tegemoetkoming voor de kosten kunt krijgen.

Verbinding met u!

Het Talent kan niet bestaan zonder de betrokkenheid van u als ouder. U bent immers de expert van uw eigen kind en uw betrokkenheid draagt ons inziens bij aan een goede houding, positief welbevinden en het schoolsucces van uw kind. Wij hebben dan ook niet voor niets de kernwaarde 'Verbindend' gekozen!  

Verschillende manieren van ouderbetrokkenheid

We willen ons graag met u verbinden en kennen dan ook verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Zo staan onze leerkrachten altijd open voor een informeel gesprek met u. En natuurlijk kunt u ook een formeel gesprek aanvragen, bijvoorbeeld als u meer wilt weten over de ontwikkeling van uw kind of persoonlijke informatie over uw zoon of dochter wilt delen. Daarnaast waarderen wij het ook zeer wanneer u aanwezig bent of wilt helpen tijdens bijvoorbeeld vieringen, informatiedagen en andere schoolactiviteiten.

Ook kunt u lid worden van de volgende organen binnen onze school:

 • Oudervereniging
 • Medezeggenschapsraad

Overige partners

Het team van Het Talent hecht veel waarde aan samenwerking. Wij werken niet alleen intensief samen met onze leerkrachten, ouders en leerlingen, maar ook met onze peutergroep, edux onderwijsadviseurs, de bibliotheek, het centrum voor de kunsten, schoolmaatschappelijk werk en de gemeente Roosendaal.

Samen bereiken we meer!

De wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is helder. De bijdrage is op vrijwillige basis en geen enkele kind mag worden uitgesloten van activiteiten die door de school worden georganiseerd. Scholen merken in toenemende mate dat o.a. ouders als gevolg van de stijgende kosten van het levensonderhoud noodgedwongen kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen.

Het samen vieren is een essentiële en voorwaardelijke levenservaring voor kinderen. Om in de basis dit te garanderen voor alle kinderen en de toenemende kansenongelijkheid tussen kinderen te verkleinen maken we gebruik van het budget: Het leven vieren.

 

 • Het schoolbestuur stelt per kind, per schooljaar een basisbedrag ten behoeve van vieringen en bijzondere activiteiten ter beschikking.
 • Het benodigde budget komt voor rekening van het schoolbestuur en heeft geen negatieve gevolgen voor de schoolbudgetten.
 • Dit budget valt onder het beheer van de school conform wettelijke kaders.
 • Daarnaast kan door de school zoals voorheen een vrijwillige ouderbijdrage worden gevraagd t.b.v. specifieke activiteiten zoals schoolreis/ schoolkamp. Uiteraard in overleg met de oudervereniging van de individuele school conform de Wet op de Medezeggenschap.

Meepraten, meedenken, meebeslissen

KPO Basisschool Het Talent kan bij al haar beleidsbeslissingen terugvallen op de Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit: twee leden namens het onderwijzend personeel en twee leden namens de ouders en de directie. De MR is een adviesorgaan van het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal. De MR denkt en praat mee over alle aangelegenheden die de school betreffen, kan voorstellen doen, advies geven en al dan niet met voorgenomen besluiten instemmen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Aangezien er onder het bestuur meerdere basisscholen vallen, is er voor de zaken van gemeenschappelijk belang de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) ingesteld. De bijeenkomsten van de GMR staan op de jaarkalender; u kunt deze uiteraard bijwonen.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u terecht bij: 

 • Gertjan Aalpoel, John Oonincx of Marc Libregts (ouders)
 • juffrouw Evelijne van Ginderen of juffrouw Angélique Vergouwen, tel: 0165-541894 (team)

Uw kind is ziek?

Uw kind is ziek of kan om een andere onvoorziene reden niet naar school komen? Geeft u dit dan 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0165  - 541894.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij contact met u op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven.

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt