Onderwijs

Ieder kind heeft een talent; dat is onze overtuiging! 

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende speerpunten gesteld: 

Goed onderwijs 

Wij stellen hoge verwachtingen en zetten het kind meer centraal in de eigen ontwikkeling. We geven dit o.a. op de volgende manier vorm: 

  • groep 1-2: werken vanuit KIJK. Veel aandacht voor taalstimulering. 
  • groep 1-4: door het werken aan een groepsdoel wat ook zichtbaar in de groep hangt en wat maandelijks wordt geëvalueerd. 
  • groep 5-8: naast het groepsdoel worden individuele doelen met de leerlingen gesteld. Deze worden wekelijks bekeken/ besproken en indien nodig bijgesteld. 
  • door in alle groepen zichtbaar te werken vanuit het PLD (protocol lezen en dyslexie), o.a. inzet BOUW. 

Onderwijsontwikkeling

Brede vorming: 

  • vervolg inzet externen op diverse disciplines: buurtsportcoach voor gym, cultuurcoaches voor muziek en drama 
  • pedagogisch klimaat: bij de start van het schooljaar heel duidelijke schoolafspraken maken rondom de inzet van Kanjer, Kanvas (vragenlijsten behorend bij Kanjer),  groepsregels en dit vervolgens ook koppelen aan de oudergesprekken en ouder-kind gesprekken. 
  • ICT: gebruikmaking van de methodesoftware voor een kwalitatief goede instructie volgens EDI en daarna met verwerkingssoftware (methode en/ of snappet) werken aan de leerdoelen. 
  • Technisch lezen en begrijpend lezen: 
  • De verdere implementatie van de methode voor technisch lezen (de nieuwe Estafette) waarbij er veel aandacht is voor de samenhang tussen technisch – en begrijpend lezen. 
  • Het integreren van technisch en begrijpend lezen binnen andere vakgebieden. 

Verkeersonderijs:

Onze leerlingen ontvangen planmatig verkeersonderwijs en nemen deel aan verkeers-educatieve activiteiten volgens een Verkeerseducatie-plan.

Onze school is een BVL-school, gecertificeerd met het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Jaarlijks worden het verkeersgedrag van klein en groot én de verkeer kritische zaken in en om de school bevraagd, geanalyseerd en besproken door de directie, het team en de MR.

Er zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. het verkeersbeleid BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel).

Sinds 2019 is het Talent in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dit label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen, er zijn Verkeersprojecten met praktische oefeningen en de leerlingen in groep 7 doen een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en de wegen naar school toe. Daarnaast zijn (verkeers)ouders betrokken bij verkeerseducatie. Het Brabants Veiligheidslabel wordt uitgereikt aan scholen die het belang van goed verkeersonderwijs, zowel de theorie als de praktijk, hoog in het vaandel hebben en daar dan ook enorm in hebben geïnvesteerd.

Organisatieontwikkeling en samenwerking

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen de scholen uit de organisatorische eenheid Kroeven-Langdonk, van directie en IB, naar leerkrachten. 

Ouders als partner

Verder uitbouwen van de samenwerking met ouders o.a. door het voeren van stergesprekken in de aanwezigheid van ouder-kind en leerkracht.