Onderwijs

Ieder kind heeft een talent; dat is onze overtuiging! 

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende speerpunten gesteld: 

Goed onderwijs 

Wij stellen hoge verwachtingen en zetten het kind meer centraal in de eigen ontwikkeling. We geven dit o.a. op de volgende manier vorm: 

  • groep 1-2: werken vanuit KIJK. Veel aandacht voor taalstimulering. 
  • groep 1-4: door het werken aan een groepsdoel wat ook zichtbaar in de groep hangt en wat maandelijks wordt geëvalueerd. 
  • groep 5-8: naast het groepsdoel worden individuele doelen met de leerlingen gesteld. Deze worden wekelijks bekeken/ besproken en indien nodig bijgesteld. 
  • door in alle groepen zichtbaar te werken vanuit het PLD (protocol lezen en dyslexie), o.a. inzet BOUW. 

Onderwijsontwikkeling

Brede vorming: 

  • vervolg inzet externen op diverse disciplines: buurtsportcoach voor gym, cultuurcoaches voor muziek en drama 
  • pedagogisch klimaat: bij de start van het schooljaar heel duidelijke schoolafspraken maken rondom de inzet van Kanjer, Kanvas (vragenlijsten behorend bij Kanjer),  groepsregels en dit vervolgens ook koppelen aan de oudergesprekken en ouder-kind gesprekken. 
  • ICT: gebruikmaking van de methodesoftware voor een kwalitatief goede instructie volgens EDI en daarna met verwerkingssoftware (methode en/ of snappet) werken aan de leerdoelen. 
  • Technisch lezen en begrijpend lezen: 
  • De verdere implementatie van de methode voor technisch lezen (de nieuwe Estafette) waarbij er veel aandacht is voor de samenhang tussen technisch – en begrijpend lezen. 
  • Het integreren van technisch en begrijpend lezen binnen andere vakgebieden. 

Organisatieontwikkeling en samenwerking

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen de scholen uit de organisatorische eenheid Kroeven-Langdonk, van directie en IB, naar leerkrachten. 

Ouders als partner

Verder uitbouwen van de samenwerking met ouders o.a. door het voeren van stergesprekken in de aanwezigheid van ouder-kind en leerkracht.